Bioreaktor

Bioreaktor

HolKof™- Bioreaktor är designad för en effektiv aerob och anaerob nedbrytning av organiskt material (BOD), reduktion av kväveföreningar, oxidation av redoxmetaller, och fällning av fosfat. Designen gör att reaktorn även kan användas för att ta bort exempelvis klorat. HolKof™- Bioreaktorns design och kapacitet kan utformas enligt kundens önskemål och behov. I standardutförande har bioreaktorn 4m3 biofilmsbärare som ger över 1200m2 aktiv yta, vid utvecklad biofilm. Kapaciteten på biofilmen är 27 kg BOD5 och 1,2 kg NH4 per dag vid 25°C.

HolKof™- Bioreaktor kan användas vid rening av förorenade vatten som lakvatten, avloppsvattten, processvatten och dagvatten samt för restaurering  av eutrofierade vattendrag och dammar.

Fördelar med HolKof™- Bioreaktor gentemot andra system är att:

  • Flödet blir kontrollerat och ger en kontrollerbar cirkulation (omrörning).
  • Mobil, energieffektiv, kompakt (utrymmesbesparande), lättskött, tillförlitlig.
  • Kan anpassas för specifika miljöer och erbjuder en kombination av aerob och anaerob rening.
  • Ger en bättre kontroll på reningen och energianvändningen.
  • Systemet är kompakt och relativt lätthanterat.
  • Reaktorn är kostnadseffektiv gentemot t ex en SBR-reaktor i små och medelstora anläggningar och kan troligtvis även konkurrera i stora anläggningar.
  • Reaktorn ger deponiägare och andra intressenter möjlighet att klara myndigheternas allt tuffare krav på rening, speciellt kväveproblematiken. Idag uppfyller endast ett fåtal deponier myndigheternas restriktioner.