Galleri

Sigevann

Sigevann er vann, ofte fra nedbør, som passerer gjennom et deponi av slikt avfall. Utlutningsvæsken blir ofte forurenset, eksempelvis av tungmetaller og salter. Under deponiet er det ofte dannet en såkalt laksjø. Vann toksisitet avhenger i stor grad av hvor mye vannløselighet som stoffene deponiet har.

Vann som siger gjennom et avfallsdeponi vil bli forurenset av stoffer som lekker fra avfallet i deponiet. Sigevann regnes derfor som en mulig kilde til spredning av miljøgifter og annen forurensning. Derfor er det viktig å ha kontroll på sigevannet. 

 

Overvann

Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater.  

Flotasjon

Flotasjon er en velkjent og utprøvd teknologi for fjerning og oppsamling av partikler i vann.

Prosessen foregår i et flotasjons-kar, som vannet strømmer gjennom.
Mikroskopiske bobler blandes med avløpsvannet. Boblene kan sette seg på partiklene og dermed føre disse opp til overflaten for deretter og renses av. Avløpsvannet er flokkulert før flotasjonsprosessen slik at en større andel av vannforurensingen kommer på partikulær form og små partikler samles til en større flokk.

Fordelen ved flotasjon er at prosessen ikke kan tettes med partikler og at prosessen ikke stopper på grunn av rensing og service.

loading...
loading...
loading...